Osnovni podaci

Kompanija: KORAK d.o.o. privredno društvo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: KORAK d.o.o
Sjedište i adresa: Braće Mulića 1, 71000 Sarajevo
Osnovna djelatnost: Proizvodnja, trgovina i usluge
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor Društva:
Šifra djelatnosti: 52.29
Registarski broj: 1-24886 Kantonalni Sud Sarajevo
Godina osnivanja: 2004.
ID broj: 4200984060002
PDV broj: 200984060002     DOWNLOAD
Žiro račun 1: 3389002203214166
UniCredit Bank d.d.
Žiro račun 2: 1990490054640050
Sparkasse Bank d.d.
Žiro račun 3: 3060342684567782
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.